Kontakt

MAXHALE

 

Federacja PZP Sp. Z O.O
Ul. Niedźwiedzia 29B
02-737 Warszawa

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pd numerem KRS 0000 607 230
Regon 363861241, NIP 521-37-25-184